X

Browsing Category "Nieuws"

Subsidie “Investeren toekomstbestendige industrie 2021”

De subsidieregeling “Investeren toekomstbestendige industrie” gaat binnenkort open voor indiening. Deze regeling was voorheen bekend onder de naam RIG en is op een aantal punten gewijzigd.

Meer weten of hulp nodig? Neem contact met ons op

 

Samen realiseren we de landbouw van de toekomst!

 De toekomst van de landbouw wordt geschreven in Groningen 

Groningen, 7 december 2020 

Vandaag besloot de provincie vanuit het Nationaal Programma Groningen de handen ineen te slaan met het programma Fascinating. Dit programma wil de landbouwsector van de toekomst realiseren: een circulair systeem dat duurzaamheid, natuur, gezonde voeding en economische impact met elkaar in balans brengt. Groningen, van oudsher een landbouwregio, biedt een unieke combinatie van beschikbare landbouwgrond, grootschalige industriële infrastructuur, duurzame energie, hooggeplaatste kennisinstellingen en een sterk ontwikkelde chemische industrie en bovenal de wil en cultuur om samen te werken. In de eerste drie jaar wordt een budget van 20 miljoen in de regio geïnvesteerd. Dit wordt 50/50 bekostigd door de deelnemende organisaties en fondsen uit het Nationaal Programma Groningen. 

Groningen heeft de ingrediënten 

Fascinating staat voor Food Agro Sustainable Circular Nature Technology in Groningen. Waarom in Groningen? Deze regio biedt niet alleen beschikbare landbouwgrond, maar ook een grootschalige industriële infrastructuur voor de verwerking van biomassa. Tel daarbij op de beschikbaarheid van duurzame energie, hooggeplaatste kennisinstellingen en een sterk ontwikkelde chemische industrie, en de uitkomst is compleet: Groningen heeft een unieke combinatie van alle benodigde ingrediënten om de toekomst van de landbouw te schrijven. De verschillende projecten zorgen voor werkgelegenheid en kennis. 

Hoe ziet de landbouwsector van de toekomst eruit? 

De focus van onze landbouwsector heeft lang gelegen op schaalgrootte en efficiëntie. Dit ging echter vaak ten koste van natuur en bodemkwaliteit . De focus voor de toekomst moet liggen op toegevoegde waarde van de producten die we creëren in termen van voedingswaarde en economische waarde en dat in een compleet circulair systeem met minimale voetafdruk. Een systeem dat minder stikstof- en CO2-uitstoot creëert. De landbouw van de toekomst rust op 4 pijlers: 

1. Gezonde en gebalanceerde voeding: we maken de stap van kwantiteit naar kwaliteit. Hoe kunnen we een gezond dieet vertalen naar ons landbouwsysteem? Wat wil de consument? 

2. Duurzame productie van nutritionele gewassen: we drukken kwaliteit uit in voedingswaarde en economische waarde. Hoe brengen we de productie van voeding in balans met de natuur, zonder CO2– of stikstofuitstoot en met versterking van de biodiversiteit? 

3. Energie-efficiënte en duurzame verwerking: met de huidige verwerkingsprocessen raken we veel voedingsstoffen van de gewassen kwijt en verbruiken we veel energie. Door bestaande technologieën energiezuinig te maken en nieuwe technologieën te ontwikkelen, kunnen we alle voedingsstoffen gebruiken op een energie-efficiënte manier. 

4. Non-food gebruik van reststroom: na verwerking van landbouwproducten heb je nog een grote reststroom die je niet kan gebruiken voor menselijke of dierlijke consumptie, zoals cellulose, grond en mest. Deze reststromen gebruiken we circulair als grondstof voor de chemische industrie, of als energiebron. 

Over Fascinating 

De vier grote landbouwcoöperaties (Agrifirm, Avebe, Cosun en FrieslandCampina), LTO Noord en de Provincie Groningen hebben de handen ineen geslagen in Fascinating. Samen met kennisinstellingen en organisaties in de voedingsindustrie, chemische industrie en de energiesector onderzoeken ze hoe de landbouwsector van de toekomst kan worden waargemaakt. Het programma wordt gecoördineerd en georganiseerd door het Institute for Sustainable Process Technology. De Provincie Groningen neemt actief deel in de besluitvorming in het programma. Fascinating is een open innovatieplatform en organisaties en maatschappelijke partijen die mede vorm willen geven aan de doelstellingen zijn van harte welkom om deel te nemen. 

Door deze unieke bundeling van krachten ontstaat de sterkst denkbare combinatie. Vanuit het perspectief van de individuele landbouwer zijn hierdoor alle spreekwoordelijke flanken gedekt. Of het nu gaat om gras, aardappelen, granen, melk of nieuwe akkerbouwgewassen. De samenwerking staat garant voor schaalgrootte die de implementatie mogelijk maakt. 

“Voor mij is dit een droom die uitkomt! Eindelijk maken we de stap van kwantiteit naar kwaliteit en gaan we focussen op nutritioneel hoogwaardige landbouw.” – Tjeerd Jongsma, directeur ISPT 

Investeren vanaf 1 oktober 2020? Mogelijk is de BIK interessant!

Zo zal de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) er op hoofdlijnen uit gaan zien:

Doelstelling
De doelstelling van de BIK is het stimuleren en naar voren halen van investeringen van bedrijven tijdens de economische crisis die een gevolg is van het coronavirus. Het kabinet stelt met de BIK een generieke regeling voor. De BIK vormt een tijdelijke aanvulling op reeds bestaande meer specifieke stimuleringsmaatregelen zoals de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL).

Het kabinet wil de diverse stimulansen handhaven om te zorgen dat naast de tijdelijke stimulans voor investeringen ook de structurele stimulansen specifiek voor duurzame investeringen (EIA, MIA, VAMIL) en voor kleinere investeringen (KIA) van kracht blijven. Het zal voor ondernemers mogelijk zijn om de verschillende investeringsregelingen tegelijkertijd te benutten, indien ze van toepassing zijn op een investering. Het kabinet kiest er bewust voor om een samenloop van de BIK met deze bestaande stimulansen toe te staan. Voor kleinere investeringen kunnen de KIA en de BIK samengaan. Bedrijven die groene investeringen doen, kunnen dus profiteren van de BIK en tegelijkertijd ook van de EIA, MIA of VAMIL. Hierdoor worden ook groene investeringen nog aantrekkelijker.

De regeling is tijdelijk. Als de economische crisis voorbij is, is de maatregel in deze vorm niet langer nodig. Er wordt van uitgegaan dat de regeling niet langer nodig is voor investeringen die na 31 december 2022 worden gedaan. De regeling is dan ook tot die duur beperkt. Daarna zal het budget gebruikt worden voor een regeling met een soortgelijk doelbereik (het verlagen van werkgeverskosten).

Vormgeving
De BIK is gericht op nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. Daarbij moeten de investeringen met een laatste betaling in de periode van 1 januari 2021 tot en met uiterlijk 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen. Door deze voorwaarden prikkelt de BIK werkgevers zoveel mogelijk tot het realiseren van nieuwe investeringen in 2021 en 2022. De regeling is geen beloning voor eerder gerealiseerde investeringen, of voor investeringen die pas op zeer lange termijn gerealiseerd worden.

Door bedrijfsinvesteringen in 2021 en 2022 te stimuleren dempt de BIK de laagconjunctuur, en draagt de regeling bij aan het behoud van banen op de korte termijn. Daarnaast zijn investeringen nodig voor bedrijven om hun verdienvermogen uit te breiden. Dit is nodig zodat zij zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden en om na de crisis klaar te zijn om een voorspoedig economisch herstel te realiseren.

Het voorstel van het kabinet is om de BIK vorm te geven als een afdrachtvermindering op de loonheffing. De vormgeving van een afdrachtvermindering op de loonheffing heeft het voordeel dat de tegemoetkoming bij een gelijke investering ook voor alle bedrijven met werknemers gelijk is, en niet alleen ten gunste komt van bedrijven die winst maken. Omdat de BIK is gekoppeld aan de loonheffing kunnen bedrijven de korting alleen innen als zij voldoende werknemers (loonsom) in dienst hebben om de investeringskorting via de loonheffing te verzilveren.

Accent op het mkb
Voorgesteld zal worden de hoogte van de BIK te bepalen aan de hand van een staffel. De verwachting is dat circa 60% van de BIK-afdrachtvermindering terechtkomt bij het midden- en kleinbedrijf (mkb). Omdat de bestaande KIA blijft gelden naast de BIK kan bovendien het mkb meer profiteren van investeringsregelingen dan het grootbedrijf.

Budgettaire beheersbaarheid
Het budgettaire beslag van de BIK is cumulatief € 4 miljard (€ 2 miljard per jaar). Daarom wordt tegen het einde van 2021 op basis van de tot dan toe ontvangen aanvragen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bezien hoe hoog het budgettaire beslag van de BIK tot dat moment is en wordt een schatting gemaakt van het verwachte budgettaire beslag voor heel 2021. Indien daaruit blijkt dat het beschikbare budget van € 2 miljard voor 2021 (fors) wordt overschreden of onderschreden, kan dat aanleiding zijn om de parameters van de BIK voor het jaar 2022 dienovereenkomstig aan te passen. Hiermee is budgettaire veiligheid ingebouwd.

Voor het jaar 2021 zullen de tegemoetkomingen gebaseerd blijven op de parameters zoals die op 1 januari 2021 gelden. Een wijziging van de parameters voor het jaar 2022 zal uiterlijk op 15 december 2021 bekend worden gemaakt.

Voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik
Het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik is een belangrijk aandachtspunt van het kabinet. Daar vallen lessen te trekken uit de investeringsregeling die tot eind jaren ’80 gold, de zogenoemde Wet op de investeringsrekening (WIR). Bij de vormgeving van de BIK houdt het kabinet rekening met de van de WIR geleerde lessen. Zo moet een onderneming voor de verzilvering van de BIK, anders dan voor de WIR destijds, loonheffing voor personeel afdragen.

In aanvulling daarop zal de BIK alleen van toepassing zijn op de aanschaf van niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen. Daarnaast kunnen bedrijven de BIK pas toepassen als de investeringen volledig zijn betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen. Bovendien wordt in de voorgestelde BIK-regeling fraude voorkomen doordat verplichtingen ter zake van de verbetering van een bedrijfsmiddel en voortbrengingskosten ter zake van een bedrijfsmiddel niet voor de BIK in aanmerking komen. De omvang van dergelijke investeringen laat zich namelijk minder goed controleren.

Ondernemen in Drenthe?… subsidie voor vestigen of investeren

Ga jij je bedrijf vestigen in de gemeente Hoogeveen, Coevorden of Emmen óf ben jij hier al gevestigd en ga je investeren in gebouwen en/of duurzame bedrijfsuitrusting? Lever jij hiermee een bijdrage aan de werkgelegenheid, economische structuur, verduurzaming en innovatie? Met de Bedrijvenregeling Dutch TechZone kun je subsidie aanvragen voor de investering in gebouwen en duurzame bedrijfsuitrusting. Meer info? Of hulp nodig bij de aanvraag? Neem contact op met merel@empowermi.com

Beste relatie van EmpowerMi

Beste relatie van EmpowerMi,

Het coronavirus raakt ons allemaal. De overheid roept op om sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden. Daar waar mogelijk zetten wij onze dienstverlening voort. Wij werken vanuit huis en zullen de afstemming met onze relaties beperken tot telefonisch overleg en/of videoconference. Wij zijn bereikbaar op:

Elzo:                      06-48202988

Merel:                  06-15828987

Petra:                    06-43916000

Daan:                    06-34100220

Hendrik:              06-36426340

Lars:                      06-54257738

Verder willen wij iedereen veel sterkte toewensen in deze rare periode en met name onze klanten en relaties in de zorgsector een extra hart onder de riem steken.

 

Team EmpowerMi

 

Vacature

Onderzoekers en startups opgelet

 

Are you ready for take-off in 2020?

Wij hebben hier al diverse prachtige start-ups succesvol bij geholpen. Bij 75% van alle toegekende “Groningse” Take-off aanvragen in 2019 is EmpowerMi betrokken geweest!

Het take-off programma verstrekt subsidie voor een haalbaarheidsstudie van je innovatieve onderzoeksresultaat.

De hoogte van de subsidie is maximaal € 40.000. De volgende ronde is weer open vanaf vandaag (6 januari).

Ben je onderzoeker bij de Universiteit(RUG) of onderzoeksinstituut en toe aan een haalbaarheidsstudie naar de kans op commerciële toepassing van jouw innovatie? Neem contact met ons op. Wij helpen je hier graag mee verder.

daan@empowermi.com, tel: 06-34100220

 

Er hangt iets moois in de lucht…

 

Kijk op www.albatrozz.eu

EmpowerMi zet de bloemetjes buiten voor de feestdagen

Wij werken graag mee aan initiatieven die de wereld een beetje gezonder en duurzamer maken! In deze tijden van stikstofproblematiek willen wij graag ons steentje bijdragen. Daarom hebben wij  luchtzuiverende planten uitgedeeld. De “Clusia Princess”, ook wel Champ genoemd, doet zijn naam eer aan en is dé kampioen van de luchtzuiverende planten.

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een gezond, duurzaam en fris 2020!

Are you ready for take-off ?

De nieuwe ronde van NWO Take-off is open.

Take-off richt zich op het faciliteren en het stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten, TO2-instituten en door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het is een wetenschapsbreed programma dat open staat voor aanvragen uit alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma). Het programma bestaat uit twee onderdelen:

  • haalbaarheidsstudies (fase 1); en
  • vroegefasetrajecten (fase 2).

Take-off WO fase 1 – haalbaarheidsstudies
Het Take-off WO-programma, onderdeel haalbaarheidsstudies, verstrekt subsidies aan onderzoekers met een vaste (deeltijd)aanstelling aan Nederlandse universiteiten en door NWO erkende onderzoeksinstituten voor het doen van een haalbaarheidsstudie naar de kans op commerciële toepassing van innovatieve onderzoeksresultaten welke ontwikkeld zijn binnen genoemde onderzoeksinstellingen. De hoogte van de subsidie is maximaal € 40.000.

Take-off fase 2 – vroegefasefinanciering
Het Take-off-programma, onderdeel vroegefasefinanciering, verstrekt subsidies aan oprichters van een startende onderneming die kennis hebben overgenomen of bezitten van Nederlandse universiteiten, door NWO erkende onderzoeksinstituten, erkende TO2-instellingen, en Nederlandse hogescholen. De subsidie heeft de vorm van een geldlening tot een maximum van € 250.000 voor de uitvoering van vroegefasetrajecten op basis van kennisinnovaties.

Voor meer informatie neem contact op met Daan van Oldeniel, daan@empowermi.com, tel: 0634100220