X

Browsing Category "Nieuws"

Hydrohub test duurzame waterstoftechnologie voor de industrie

Hydrohub test duurzame waterstoftechnologie voor de industrie

Nog voor 2030 op concurrerende wijze, grootschalig en CO2-vrij waterstof produceren voor industrieel gebruik, dat is de missie van het ISPT Waterstofconsortium. In een nieuw centrum, de Hydrohub, gaan onderzoekers aan de slag met het uittesten en ontwikkelen van een waterstofproductie-unit op een industriële schaal. Dit initiatief, gefinancierd door het bedrijfsleven en de Topsector Energie, wordt mede mogelijk gemaakt door een stevige ondersteuning van 1 miljoen van de Provincie Groningen. EmpowerMi is als verbinder en kwartiermaker betrokken bij dit project en de financiering. Het is fantastisch om een bijdrage te kunnen leveren aan zo’n groots project met mogelijk enorme impact op het terugdringen van de CO2 uitstoot.

In Nederland produceert de industrie jaarlijks zo’n 800.000 ton waterstof, waarbij meer dan 7 miljoen ton CO2uitstoot vrijkomt. Dat gebeurt nu door aardgas bij hoge temperaturen om te zetten in waterstof. Door over te gaan op elektrische productie van waterstof slaat de industrie twee vliegen in één klap: zowel het aardgasgebruik als de CO2-uitstoot verminderen fors. Om deze technologie concurrerend en grootschalig toe te kunnen passen, zijn elektrolyse-installaties nodig die met behulp van duurzaam opgewekte stroom water op grote schaal, goedkoop en efficiënt kunnen omzetten in waterstof en zuurstof.

De schaalvergroting in groene waterstofproductie, zoals ook de breed ondersteunde Waterstof Coalitie aangeeft, is van groot belang voor de energietransitie. De huidige beschikbare elektrolyse-installaties met een vermogen van enkele megawatts zijn veel te klein om die schaalvergroting te kunnen realiseren. Om volledig over te schakelen op duurzame waterstof, heeft de industrie elektrolyse-installaties nodig met een totaal vermogen van verscheidene gigawatts. Die installaties moeten goedkoper in aanschaf en slimmer in ontwerp zijn dan de huidige installaties en daarnaast betrouwbaar en onderhoudsarm.

De Hydrohub is een open testcentrum, waar de partners van het consortium, maar ook andere kennisinstellingen en bedrijven, innovaties uit eigen lab kunnen testen in elektrolyse-installaties van een halve megawatt. Bij tests op die schaal wordt duidelijk of er nieuwe problemen de kop opsteken en hoe de technologie zich zal gedragen bij opschaling. Als de waterstoftechnologie in de Hydrohub eenmaal goed werkt, dan is ze meteen te vertalen naar een elektrolyse-installatie op industriële gigawattschaal. Het onderzoek in de Hydrohub zal leiden tot een standaard voor het ontwerpen van grootschalige elektrolyseprocessen. Vandaar ook de internationale belangstelling voor dit project.

Verder gaat het ISPT Waterstofconsortium onderzoek doen naar de infrastructuur voor waterstof en de rol van waterstof in de energieketens van de toekomst. Casestudies zullen kijken naar het invoeren van duurzame waterstof in industriële regio’s, zoals Rotterdam, Delfzijl, Amsterdam, Geleen-Sittard (Chemelot) en Zeeland.

De waterstoftechnologie vormt een essentiële schakel in de overstap van de industrie naar een duurzame circulaire productie, waarbij fossiele grondstoffen en energiedragers zullen plaatsmaken voor duurzaam geproduceerde grondstoffen en energiedragers.

Werken met waterstof loont

Op 10 oktober opent de subsidieregeling Waterstof. Wanneer u als ondernemer samen werkt aan innovatieve projecten met waterstof als energiedrager, dan komt u in aanmerking voor deze regeling.

Waterstof draagt bij aan een klimaatneutraal energiesysteem. Deze koolstofvrije energiedrager biedt meerwaarde in de industrie, verkeer en vervoer, scheepsvaart, gebouwde omgeving en in de energiesector.

Openstelling

U kunt van 10 oktober t/m 6 november 17.00 uur uw aanvraag indienen. Wij kunnen u helpen met het aanvraagtraject.

Sponsor

Samen met OK Consultancy Nederland sponsoren wij meiden C7, het gezelligste team van GHHC Groningen!

 

 

VIA Via EmpowerMi

Nieuwe VIA 2020 opent 4 mei, er zijn een aantal belangrijke wijzigingen….

 

Inmiddels hebben wij al een aantal bedrijven (start ups) geholpen bij het schrijven en indienen van een succesvolle VIA-aanvraag. Maar wat is de VIA voor een regeling?

De VIA  (Versneller Innovatieve Ambities) subsidieregeling stimuleert innovatie en economische ontwikkeling in het midden-en kleinbedrijf. De regeling wordt uitgevoerd door SNN en richt zich op onderzoek- en ontwikkelingsprojecten. Ook is er dit jaar een aparte regeling voor het ontwikkelen van software. Samenwerkingsprojecten van meerdere mkb-ers worden extra gestimuleerd door een hoger subsidiepercentage.

Doel van de regeling

De VIA heeft als doel valorisatie en innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland te stimuleren en een bijdrage te leveren aan CO2-reductie. Door het subsidiëren van innovatieve projecten worden ondernemende mkb-ers aangemoedigd om zich economisch te ontwikkelen op bedrijfsniveau met -bij voorkeur- positieve gevolgen voor de regio. Denk aan economische ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en ontwikkeling van werkgelegenheid in Noord-Nederland.

Waarvoor kunt u VIA-subsidie aanvragen?

 • Het inschakelen van een onafhankelijke organisatie;
 • Materialen voor een prototype;
 • Loonkosten van werknemers en eigen uren;
 • Huur van apparatuur en uitrusting.

VIA-regeling: de belangrijkste voorwaarden en de hoogte van de subsidie

 • De subsidie bedraagt tussen de 35-50% van de subsidiabele kosten;
 • Loonkosten en eigen uren zijn voor maximaal de helft subsidiabel (wijziging!)
 • De subsidie is maximaal € 100.000,-
 • Het project richt zich op nieuwe ontwikkelingen;
 • De innovatie draagt bij aan een maatschappelijk belang;
 • Er zijn geen verplichtingen aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag;
 • Het project wordt binnen 18 maanden na toezegging van de subsidie afgerond.

Hulp nodig bij uw VIA aanvraag, wij helpen graag. Neem contact met ons op.

Vacature innovatie consultant

Ben jij gedreven? Wil jij graag innovaties een stap verder brengen? Heb jij affiniteit met health en chemie/energie? Ben jij goed in het schrijven van stukken waarmee je anderen weet te betrekken? En heb jij een HBO/WO opleiding? Dan zou jij wel eens onze nieuwe collega kunnen zijn.

EmpowerMi zoekt: Innovatie Consultant!

 

 

 

 

 

 

 

Regeling voor CO2 reductie industrie

Er is een nieuwe subsidieregeling voor CO2-reductie industrie

De nieuwe subsidieregeling ‘Beleidsexperiment CO2-reductie industrie’. Met deze regeling gaat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) – eenmalig – zowel pilot- als demonstratieprojecten stimuleren.

Te ondersteunen projecten moeten zorgen voor het kosteneffectief reduceren van CO2-emissies in de industrie.

Wat zijn de voorwaarden?
Individuele ondernemingen kunnen subsidie krijgen voor projecten op het gebied van alternatieve grondstoffen, nieuwe productietechnieken, energie-infrastructuur en overige CO2-reducerende maatregelen. Projecten worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Aanvragers moeten het project nog in 2018 realiseren.

Het beschikbare budget ligt rond de € 17,5 miljoen. Meer informatie over de voorwaarden en hoe men een aanvraag doet, komt beschikbaar na publicatie van de regeling in de Staatscourant.

Projecten die gaan over energie-efficiëntie en hernieuwbare energieproductie komen overigens niet in aanmerking voor de nieuwe regeling. Voor deze projecten kan men namelijk al terecht bij de subsidieregeling Demonstratie Energie-Innovatie (DEI).

Meer weten?
Neem contact met ons op.

MKB-ers met ontwikkelingsplan opgelet..

De MIT regeling voor het doen van een haalbaarheidsproject gaat binnenkort open.

Wil je als mkb’er overgaan tot een onderzoek of ontwikkeling van een project maar wil je eerst onderzoeken, analyseren of het project haalbaar is? Dan is het bij de MIT 2018 mogelijk een haalbaarheidsproject uit te voeren om inzicht te krijgen in de sterke en de zwakke punten van een project en de kansen en risico’s. Waarbij je antwoord krijgt op welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slaagkansen zijn. Het doel van een haalbaarheidsproject is dat je op basis van het onderzoek een besluit kunt nemen om over te gaan tot verdere onderzoek of ontwikkeling. Het subsidiepercentage is 40%.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het project richt zich op de haalbaarheid van een nieuw product, dienst of proces
 • Het project valt binnen één van de negen topsectoren
 • Er zijn nog geen contracten aangegaan en of de werkzaamheden zijn nog niet gestart vóór het indienen van de subsidieaanvraag
 • Na toezegging van de subsidie wordt binnen 4 maanden gestart met het project
 • Het project wordt na de start binnen 12 maanden uitgevoerd

Hulp nodig bij uw MIT aanvraag, wij helpen graag. Neem contact met ons op

Regionale Investeringssteun Groningen (RIG 2018) geopend

De regeling Regionale Investeringssteun Groningen 2018 (RIG2018) is geopend voor indiening.

Het doel van de regeling is het verlenen van regionale investeringssteun aan ondernemingen gevestigd in de Eemsdelta en de ‘Zernike-campus’ in de provincie Groningen.

In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemingen en grote ondernemingen.

Voor het mkb in de Eemsdelta komen de volgende projecten tot initiële investering en/of tot initiële investering ten behoeve van een nieuwe economische activiteit in aanmerking:

 • vestigingsprojecten waarvan de subsidiabele kosten € 1 miljoen of meer bedragen;
 • fundamentele wijzigingsprojecten waarvan de subsidiabele kosten € 1 miljoen of meer bedragen;
 • uitbreidingsprojecten waarvan de subsidiabele kosten € 1 miljoen of meer bedragen;
 • diversificatieprojecten waarvan de subsidiabele kosten € 1 miljoen of meer bedragen.

Voor grote ondernemingen in de Eemsdelta komen de volgende projecten tot initiële investering ten behoeve van een nieuwe economische activiteit in aanmerking:

 • vestigingsprojecten waarvan de subsidiabele kosten € 1 miljoen of meer bedragen;
 • diversificatieprojecten waarvan de subsidiabele kosten € 1 miljoen of meer bedragen;
 • fundamentele wijzigingsprojecten dan wel uitbreidingsprojecten gericht op vergroening van productieproces(sen) waarvan de subsidiabele kosten onder artikel 13 en 14 van de AGVV € 1 miljoen of meer bedragen en die voldoen aan de bepalingen in artikel 36, 37 of 38 van de AGVV.

Voor het mkb en grote ondernemingen op de Zernike-campus, komen bovenstaande projecten in aanmerking wanneer de subsidiabele kosten € 500.000 of meer bedragen.

De maximale subsidie voor een project bedraagt € 7,5 miljoen.

Aanvragen kunnen naar verwachting vanaf 7 februari 2018 worden ingediend bij de provincie Groningen en worden behandeld op volgorde van ontvangst. Wij hebben ruime ervaring met het schrijven, coördineren en begeleiden van RIG aanvragen, dus hulp nodig? Neem contact met ons op

 

Groningse startup krijgt take-off bijdrage

De Groningse startup IVWear heeft vanuit het NWO take-off programma een honorering gekregen voor het ontwikkelen van een draagbaar infuus.

 Het begon allemaal in februari van dit jaar. Bart Verkerke (Hoogleraar Biomedische Productontwikkeling bij het UMCG) liep rond met het idee voor een draagbaar infuus. Via een cursus van het University of Groningen Centre of Entrepreneurship kwam dit idee bij Max (arts-onderzoeker) en Melcher (rechtenstudent) terecht. Zij zagen veel potentie in een draagbaar infuus. Bart Verkerke bracht hen in contact met Niels (student biomedische techniek). Niels’ oom had enige jaren daarvoor lang in het ziekenhuis gelegen en Niels wist dat zijn oom veel hinder had ondervonden van de infuuspaal tijdens zijn vele langdurige ziekenhuisverblijven. Een zeer gemotiveerd team was geboren. Acht maanden later werken zij bijna fulltime aan dit project en hebben ze flinke stappen gezet. In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen hebben ze een aanvraag gedaan voor een octrooi en ze gaan hun eerste prototype binnenkort testen in het UMCG.

Het idee van een draagbaar infuus is ontstaan uit de gedachte dat patiënten meer moeten bewegen tijdens hun ziekenhuisopname. Beweging is één van de belangrijkste factoren voor een snel herstel na bijvoorbeeld een operatie. Hoe meer patiënten bewegen, hoe eerder zij weer uit het ziekenhuis kunnen én hoe kleiner de kans dat ze weer terug hoeven te komen. Het draagbare infuus neemt zowel de fysieke als de emotionele belemmeringen weg om uit bed te komen. Patiënten kunnen met het draagbare infuus gemakkelijker traplopen, drempels over en naar buiten gaan, maar voelen zich ook minder patiënt, omdat ze niet altijd een infuuspaal hoeven mee te slepen. Het draagbare infuus van IVWear kan patiënten wereldwijd het ziekenhuisbed uit krijgen.

De toekenning van de take-off bijdrage betekent een enorme stap voor de ontwikkeling van het draagbare infuus. Het herhalende proces van bouwen en testen is tijdrovend en duur.

 

 

Are you ready for take-off ?

De voorjaarsronde 2018 van het NWO Take-off programma is gepubliceerd.

Take-off richt zich op het faciliteren en het stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten, TO2-instituten en door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het is een wetenschapsbreed programma dat open staat voor aanvragen uit alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma). Het programma bestaat uit twee onderdelen:

 • haalbaarheidsstudies (fase 1); en
 • vroegefasetrajecten (fase 2).

Take-off WO fase 1 – haalbaarheidsstudies
Het Take-off WO-programma, onderdeel haalbaarheidsstudies, verstrekt subsidies aan onderzoekers met een vaste (deeltijd)aanstelling aan Nederlandse universiteiten en door NWO erkende onderzoeksinstituten voor het doen van een haalbaarheidsstudie naar de kans op commerciële toepassing van innovatieve onderzoeksresultaten welke ontwikkeld zijn binnen genoemde onderzoeksinstellingen. De hoogte van de subsidie is maximaal € 40.000.

Take-off fase 2 – vroegefasefinanciering
Het Take-off-programma, onderdeel vroegefasefinanciering, verstrekt subsidies aan oprichters van een startende onderneming die kennis hebben overgenomen of bezitten van Nederlandse universiteiten, door NWO erkende onderzoeksinstituten, erkende TO2-instellingen, en Nederlandse hogescholen. De subsidie heeft de vorm van een geldlening tot een maximum van € 250.000 voor de uitvoering van vroegefasetrajecten op basis van kennisinnovaties.

Aanvragen
Intentieverklaringen kunnen tot en met 6 februari 2018, 14.00 uur, worden ingediend via e-mail. De deadline voor het indienen van volledige aanvragen is 6 maart 2018, 14.00 uur.

dia1