X

Browsing Category "Nieuws"

Wij steken graag energie in energie-innovaties

U kunt nog steeds subsidie aanvragen voor nog 3 regelingen van de Topsector Energie. Het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie, Systeemintegratiestudies en de regeling Demonstratie Energie-innovatie. De Topsector Energie biedt jaarlijks ruim 100 miljoen euro subsidie aan onderzoeks- en demonstratieprojecten op het gebied van energie-innovaties.

Meer weten? Of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op.

Tante Biotica

Download hier het stripboek Suske en Wiske en tante Biotica..

 

Voor het programma Antibiotica Resistentie heeft ZonMw onlangs 88 projectvoorstellen ontvangen! Doel van het programma is om projecten te stimuleren waarbij slimmer wordt omgegaan met antibiotica. Er zullen naar verwachting circa 10 projectvoorstellen worden goedgekeurd. Er valt dus wat te kiezen; iets dat wij wel toejuichen. Immers alleen de beste projecten behoren geld te krijgen. Voor wie het nog niet mee had gekregen: Nederland is voorzitter van de Europese Raad en heeft dit onderwerp hoog op de agenda gezet. Ons zusterbedrijf EnableMi heeft met het project Beheersorganisatie Eenheid van Taal een mooie bijdrage geleverd aan het slimmer inzetten van antibiotica.
Voor wie op een luchtige manier eens wil lezen wat de impact van een antibiotica-resistentie is, bevelen wij het stripboek Tante Biotica aan van Suske en Wiske. Dit is een uitgave van het ministerie van VWS en is via deze link in te zien en vrij te downloaden.

 

tante_biotica

Een KEI van een regeling…. ook in 2017

De Subsidieregeling Kennis en Innovatie (KEI) blijft ook in 2017 open.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2017, maar als het subsidieplafond al volledig is uitgeput voor het einde van de aanvraagperiode, wordt de regeling eerder gesloten. Het subsidieplafond voor deze aanvraagperiode bedraagt € 6 miljoen.

De regeling heeft als doel kennisontwikkeling, op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen, te stimuleren.

In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemingen, die volgens het handelsregister een vestiging hebben in de provincies Drenthe, Friesland of Groningen en daar ondernemingsactiviteiten uitoefenen.

De regeling bestaat uit de volgende paragrafen:

 • Gedetacheerd hebben van hooggekwalificeerd personeel. Voor subsidie komt in aanmerking het bij de aanvrager gedetacheerd hebben van hooggekwalificeerd personeel van een grote onderneming of een kennisinstelling voor een nieuw gecreëerde functie ten behoeve van kennisontwikkeling op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie;
 • Plaatsen van personeel. Voor subsidie komt in aanmerking kennisontwikkeling middels het tijdelijk plaatsen van een medewerker van de aanvrager, met een relevant HBO- of WO-diploma of aantoonbare relevante werkervaring op vergelijkbaar niveau, bij een andere organisatie in de Europese Unie inclusief het begeleiden van deze medewerker door de andere organisatie. De kennisontwikkeling is gericht op technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie en komt ten goede aan de aanvrager;
 • Promovendus. Voor subsidie komt in aanmerking het bij de aanvrager gedetacheerd hebben of het tijdelijk in dienst hebben van een promovendus ten behoeve van kennisontwikkeling op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie.

Het maximum aan totaal te ontvangen subsidie bedraagt € 200.000 per onderneming.

Meer weten? Of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op.

 

Wij steken graag energie in energie-innovatie

Negen verschillende subsidieregelingen voor energie-innovatieprojecten zijn vanaf 1 april open. Deze subsidies van de Topsector Energie stimuleren onderzoek, ontwikkeling en demonstraties rond duurzaam opgewekte energie, energiebesparing en slimme inpassing van energie.

Het ministerie van Economische Zaken stelt dit jaar €125 miljoen beschikbaar voor energie-innovatieprojecten. De projecten moeten zorgen voor schone en efficiënt opgewekte energie en versterken de Nederlandse economie. Het gaat om de volgende regelingen:

 • Biobased Economy en Groen Gas (BBEG) Innovatie
 • Demonstratie Energie Innovatie (DEI)
 • Energie en Industrie Early Adopter Projecten (EAP’s)
 • Energie en Industrie Joint Industry Projects (JIP’s)
 • Hernieuwbare Energie
 • LNG
 • Upstream Gas
 • Urban Energy
 • Wind op zee R&D

Meer weten? Of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op.

 

Pitch and putt

Het Ministerie van EZ heeft een heel arsenaal aan energiesubsidies gepubliceerd. Zon, wind en gas; alles komt aan bod. Van experiment tot aan demonstratieproject, voor al deze smaken wordt geld beschikbaar gesteld. Het gaat om regelingen voor de Topsector Energie (TSE). De overheid heeft haast, want zonder stimulering komt er weinig terecht van de klimaatdoelstellingen voor 2020.

Een leek lijkt de weg kwijt te raken in de manier waarop al deze versnipperde regelingen aan elkaar zijn verknoopt. Het is voor de doe-het-zelver amper te doorgronden. Jammer dat het zo ingewikkeld wordt gemaakt. Toch is het niet alleen kommer en kwel. De overheid biedt aanvragers voor bepaalde onderdelen het eerst de mogelijkheid om projecten te pitchen. Zo’n pitch geeft een goed beeld van de kwaliteit van een project. Wij hopen dat door de beoordelingscommissie duidelijke taal wordt gesproken en alleen de beste projecten zullen doorgaan. Het is per slot van rekening wel een fijne gedachte dat alleen kansrijke projecten subsidie ontvangen. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

 

Nieuwe subsidieregelingen voor innovatieve ondernemers in Noorden

Er zijn weer diverse mooie regelingen die kunnen bijdragen aan het realiseren van innovatieve ambities

 TENDER VALORISATIE 2016

De Tender Valorisatie 2016 stimuleert mkb-bedrijven, maar ook grootbedrijven en/of kennisinstellingen om tot kansrijke innovaties te komen met veel economische en bij voorkeur ook duurzame impact in de regio, en zo mogelijk ook daarbuiten. Deze innovaties hebben marktpotentie en leveren omzet en werkgelegenheid.

Aanvragen kan van 4 februari tot 2 mei 2016

CALL PROEFTUINEN 2016

De Call Proeftuinen 2016 faciliteert innovatieclusters met het (verder) ontwikkelen van proeftuinen rond maatschappelijke uitdagingen. Mkb-bedrijven kunnen binnen deze proeftuinen sneller hun innovatieve projecten ontwikkelen en testen en daarmee sneller naar de markt brengen. De call richt zich op innovatieclusters (kennisinstellingen, mkb-bedrijven en/of grootbedrijven) die als rechtspersoon opereren.

Aanvragen kan van 4 februari tot en met 31 mei 2016

CALL KENNISONTWIKKELING 2016

De call Kennisontwikkeling 2016 heeft tot doel dat méér noordelijke mkb’ers aan kennisontwikkeling gaan doen. Dat houdt in dat zij hun kennispositie gaan versterken door samen met andere ondernemers en/of kennisinstellingen te onderzoeken hoe zij nieuwe kennis kunnen aanboren, doorontwikkelen en toepassen.De call richt zich met name op samenwerkende mkb-bedrijven, kennisinstellingen en netwerkorganisaties.

Aanvragen kan van 4 februari tot en met 31 mei 2016

VIA (versneller innovatieve ambities)

De VIA stimuleert innovatie en economische ontwikkeling in het midden- en klein bedrijf in Noord-Nederland en levert een bijdrage aan CO2-reductie.

Voor wie?
Ambitieuze mkb-ondernemers met oog voor innovatie die gevestigd zijn in Noord-Nederland en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren. Subsidie wordt verstrekt voor een activiteit gericht op de ontwikkeling en het onderzoeken van de volgende onderdelen:

 • een nieuw product, dienst of procedé;
 • het aanmerkelijk vernieuwen van een bestaand product, dienst of procédé.

Daarnaast moet jouw project een bijdrage leveren aan één of meer van de volgende maatschappelijke uitdagingen:
– zekere, schone en efficiënte energie
– schone, veilige watervoorziening
– gezondheid, demografie en welzijn
– voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie.

Aanvragen kan tot en met 30 april 2016

Hulp nodig bij uw subsidieaanvraag, wij helpen graag. Neem contact met ons op.

Interreg Noordzeeregio open

Tijd voor een mooi consortium rond de Noordzee

INTERREG North Sea Region (NSR) is een transnationaal programma. Het is gericht op deelname van partijen uit de kustregio’s van 7 landen rond de Noordzee.

In Nederland gaat het om de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Overijssel, Zeeland, Friesland, Groningen en Drenthe. Landen die bij INTERREG North Sea Region horen:
INTERREG ondersteunt activiteiten en pilots op het gebied van de volgende thema’s:

Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
– Kennisuitwisseling stimuleren tussen bedrijven, kennisinstituten, overheid en eindgebruikers om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.
– Mogelijkheden van regio’s verbeteren om innovatie te ondersteunen en te stimuleren in het kader van de zogenoemde ‘slimme specialisatiestrategieën’.
– Overheden ondersteunen bij innovatiegericht inkopen en verbetering van publieke dienstverlening.
Efficiënte omgang met hulpbronnen
– Nieuwe producten, diensten en processen ontwikkelen en/of invoeren om de economie van de Noordzeeregio te vergroenen.
Aanpassingen aan klimaatverandering en behoud en bescherming van het milieu
– Testen van nieuwe en/of verbeteren van bestaande methoden die de Noordzeeregio klimaatbestendiger maken.
– Nieuwe methoden ontwikkelen en/of implementeren om ecosystemen in de Noordzeeregio te beschermen en te behouden.
Duurzaam vervoer
– Nieuwe transport- en logistieke oplossingen testen, zodat grote vrachtvolumes niet meer via langeafstandstransport over de weg hoeven.
– Duurzame oplossingen voor goederen- en personenvervoer stimuleren en toepassen.
Budget
Het budget van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor INTERREG NSR 2014-2020 is € 167 miljoen. Een deel van dit budget is bestemd voor het beheer en de uitvoering van het programma.

Meer weten of hulp nodig? Neem contact met ons op.

 

Via regeling biedt nog volop kansen

De aanvraagperiode voor de VIA regeling is verlengd tot 30 juni 2016

Versneller Innovatieve Ambities (VIA)

De VIA subsidieregeling stimuleert innovatie en economische ontwikkeling in het midden-en kleinbedrijf. De regeling wordt uitgevoerd door SNN en richt zich op onderzoek- en ontwikkelingsprojecten. Binnen de VIA is een apart budget voor projecten die een bijdrage leveren aan CO2-reductie. Samenwerkingsprojecten van meerdere mkb-ers worden extra gestimuleerd door een hoger subsidiepercentage.

Doel van de regeling

De VIA heeft als doel valorisatie en innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland te stimuleren en een bijdrage te leveren aan CO2-reductie. Door het subsidiëren van innovatieve projecten worden ondernemende mkb-ers aangemoedigd om zich economisch te ontwikkelen op bedrijfsniveau met -bij voorkeur- positieve gevolgen voor de regio. Denk aan economische ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en ontwikkeling van werkgelegenheid in Noord-Nederland.

Doelgroep

Ambitieuze mkb-ondernemers met oog voor innovatie die gevestigd zijn in Noord-Nederland en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor een activiteit die ziet op de ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé en daarnaast een bijdrage levert aan één of meer van de volgende maatschappelijke uitdagingen:

 • zekere, schone en efficiënte energie
 • schone, veilige watervoorziening
 • gezondheid, demografie en welzijn
 • voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie

Subsidiabele kosten

a. het inschakelen van een onafhankelijke organisatie;
b. materialen die onderdeel zijn van een prototype.

VIA versus MIT

De VIA is afgestemd op de MIT-regeling Noord-Nederland. De MIT-regeling Noord-Nederland had als doel innovatie bij het mkb te stimuleren door het subsidiëren van innovatie-adviesprojecten en haalbaarheidsprojecten. Een vervolgproject van zo’n haalbaarheidsproject is mogelijk een project waarvoor subsidie middels de VIA kan worden verkregen.

Hulp nodig bij uw VIA aanvraag, wij helpen graag. Neem contact met ons op.