X

Archives

MKB-ers met ontwikkelingsplan opgelet..

De MIT regeling voor het doen van een haalbaarheidsproject gaat binnenkort open.

Wil je als mkb’er overgaan tot een onderzoek of ontwikkeling van een project maar wil je eerst onderzoeken, analyseren of het project haalbaar is? Dan is het bij de MIT 2018 mogelijk een haalbaarheidsproject uit te voeren om inzicht te krijgen in de sterke en de zwakke punten van een project en de kansen en risico’s. Waarbij je antwoord krijgt op welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slaagkansen zijn. Het doel van een haalbaarheidsproject is dat je op basis van het onderzoek een besluit kunt nemen om over te gaan tot verdere onderzoek of ontwikkeling. Het subsidiepercentage is 40%.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Het project richt zich op de haalbaarheid van een nieuw product, dienst of proces
  • Het project valt binnen één van de negen topsectoren
  • Er zijn nog geen contracten aangegaan en of de werkzaamheden zijn nog niet gestart vóór het indienen van de subsidieaanvraag
  • Na toezegging van de subsidie wordt binnen 4 maanden gestart met het project
  • Het project wordt na de start binnen 12 maanden uitgevoerd

Hulp nodig bij uw MIT aanvraag, wij helpen graag. Neem contact met ons op

Een KEI van een regeling…. ook in 2017

De Subsidieregeling Kennis en Innovatie (KEI) blijft ook in 2017 open.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2017, maar als het subsidieplafond al volledig is uitgeput voor het einde van de aanvraagperiode, wordt de regeling eerder gesloten. Het subsidieplafond voor deze aanvraagperiode bedraagt € 6 miljoen.

De regeling heeft als doel kennisontwikkeling, op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen, te stimuleren.

In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemingen, die volgens het handelsregister een vestiging hebben in de provincies Drenthe, Friesland of Groningen en daar ondernemingsactiviteiten uitoefenen.

De regeling bestaat uit de volgende paragrafen:

  • Gedetacheerd hebben van hooggekwalificeerd personeel. Voor subsidie komt in aanmerking het bij de aanvrager gedetacheerd hebben van hooggekwalificeerd personeel van een grote onderneming of een kennisinstelling voor een nieuw gecreëerde functie ten behoeve van kennisontwikkeling op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie;
  • Plaatsen van personeel. Voor subsidie komt in aanmerking kennisontwikkeling middels het tijdelijk plaatsen van een medewerker van de aanvrager, met een relevant HBO- of WO-diploma of aantoonbare relevante werkervaring op vergelijkbaar niveau, bij een andere organisatie in de Europese Unie inclusief het begeleiden van deze medewerker door de andere organisatie. De kennisontwikkeling is gericht op technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie en komt ten goede aan de aanvrager;
  • Promovendus. Voor subsidie komt in aanmerking het bij de aanvrager gedetacheerd hebben of het tijdelijk in dienst hebben van een promovendus ten behoeve van kennisontwikkeling op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie.

Het maximum aan totaal te ontvangen subsidie bedraagt € 200.000 per onderneming.

Meer weten? Of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op.